10 januari 2020
Geplaatst door maartje

Piet Otten, senior projectleider bij de gemeente Nijmegen en verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp maken van de gebieden Woenderskamp, Hof van Holland, de Dijkzone en Koudehoek-zuid vertelt er alles over.

  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?
  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?
  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?
  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?
  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?
  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?
  • Bouwrijp maken, hoe werkt dat?

Ter introductie: zoals de naam bouwrijp al aangeeft, kan er pas gebouwd worden als de grond daarvoor geschikt is. Bouwrijp maken gebeurt dus voorafgaand aan de daadwerkelijke bouw van bijvoorbeeld de woningen door een aannemer. Of voordat de eerste paal van winkelcentrum Hart van de Waalsprong grond in kan. In de Waalsprong bestaat het bouwrijp maken uit het ophogen van de grond, het aanbrengen van de ondergrondse infrastructuur en het aanleggen van de bouwwegen. En voordat met die werkzaamheden begonnen kan worden, moet er voor gezorgd worden dat de gronden vrij zijn van niet gesprongen explosieven, oude kabels en leidingen en heeft archeologisch onderzoek plaatsgevonden.

Piet licht verder toe: ‘Het gebied van de Waalsprong is van oudsher een laag en nat gebied. Vroeger meanderde hier de Waal. In de loop van de tijd zijn dijken aangelegd (de Griftdijk is daar een mooi voorbeeld van) waardoor we enigszins drogen voeten hielden en de grond gebruikt kon worden. Maar nog steeds fluctueert de grondwaterstand mee met het niveau in de Waal. De waterdoorlatende lagen die hier liggen, kunnen heel snel water aanvoeren. Dat is ook best wel logisch want de zandlagen lopen door tot aan de Waal. Dus als het water in de Waal omhoog gaat dan komt het grondwater ook in de Waalsprong relatief snel omhoog. Voor het realiseren van bouwrijpe grond is een goede waterhuishouding dus extreem belangrijk.’

Laat Moeder Natuur maar z'n werk doen

‘Onze corebusiness is het terugkrijgen van het natuurlijke systeem wat er al honderden jaren was. We willen geen dure ondergrondse civieltechnische installaties (lees: riool) meer aanleggen voor het hemelwaterafvoer. Het werkt eigenlijk heel simpel: gravitatie (lees: zwaartekracht) zorgt er namelijk voor dat water van hoog naar laag loopt. Dus als je een plan bedenkt waarbij het water van de daken via een natuurlijk watersysteem van bodempassages, wadi’s (lees: ondiepe groenstroken voor tijdelijke wateropvang) en slootjes uiteindelijk terecht komt in de watersingel dan ben je goed op weg. De nieuw aan te leggen watersingel komt in een cirkel om het gebied te liggen en vormt de verbinding tussen de Oosterhoutse, Lentse Plas en Zandse plas. De singel is beleemd (lees: van een leemlaag voorzien). Dan blijft het water erin en loopt de singel en de plassen niet leeg. Onderweg naar de plassen beweegt het water zich op een natuurlijke manier. Zo zijn we zonder dure pompen en onderhoudsafhankelijke ondergrondse systemen heel duurzaam bezig.’

Ook het ophogen van de grond heeft te maken met het realiseren van een duurzame waterkringloop. ‘Als je schoon hemelwater niet via het riool wil afvoeren’, zegt Piet, ‘dan kan je bedenken dat je een soort dakprofiel met grond moet aanleggen. Dat er dus een verschil in hoogte ontstaat tussen de ene kavel en de ander. Dus we proberen een goed peilenplan te maken met afwateringsgebieden naar de wadi’s en de singel. In totaal wordt het terrein zo’n 60-70 centimeter opgehoogd. Dat lijkt veel maar dat het creëren van dakprofielen je niet. Ooit gemerkt dat een voetbalterrein in het midden 15 centimeter hoger is dan aan de randen?’

Tot slot geeft Piet aan: ‘Als de aannemer en de ontwikkelaar klaar zijn met het bouwen dan maken wij ook het openbaar gebied woonklaar. Dan worden onder meer de definitieve wegen en stoepen aangelegd, straatverlichting aangebracht en de groen- en speelvoorzieningen gemaakt. Pas dan is het cirkeltje rond en is het nieuwe woon- of winkelgebied klaar voor gebruik. Het hele proces van bouw- en woonrijp maken is een soort treintje. En soms gaat dat proces met een sneltreinvaart en soms als een trage locomotief. Daar valt moeilijk op te plannen maar is wel ook de charme van dit werk!’Delen: